top of page

סיכות שאיבה

החדרת סיכות שאיבה
להורדת מפלס מי התהום במקומות בהם נדרשת השפלה נקודתית של מי התהום.
פתרון אידיאלי לשאיבה רדודה במקומות צפופים.

מנהור

ביצוע מערכות שאיבת מי
תהום מתוך מנהרות קיימות
לצורך ביצוע מנהרות מקשרות,
העמקת החפירה ואיטום.

פיאזומטרים

קידוח והתקנת פיאזומטרים
לניתור המפלסים הלחצים ודיגום
מי התהום, העבודה מתבצעת
בקידוח יבש או באמצעות נוזלי
קידוח.

שליטה ובקרה

יחידת  שליטה ובקרה מרכזית. 
ניטור נתונים מרחוק ושליטה המאפשרת הפעלה אוטומטית של גנרטור גיבוי במקרה של תקלה, מערכות אזעקה ויזואליות, שמע וההודעות טקסט.

בארות החדרה

קידוח והתקנת בארות החדרה
בקטרים ובעומקים שונים להחדרת מי תהום לאקוויפר.
בארות ההחדרה מחוברות למערכת הבקרה והשליטה.

שיקום מי תהום

תכנון, הפעלה והתקנה של מערכות לטיפול ושיקום מי התהום בהתאם להנחיות הרשויות טרם החדרתם לאקוויפר או הזרמתם למערכות התיעול. החברה מתמחית בטיפול במזהמי דלקים, תעשייה, תעשייה בטחונית

בארות שאיבה

קידוח והתקנת בארות שאיבה
להורדת מפלס מי התהום בהתאם לתכנון, כאשר כל באר מצוידת במשאבה חשמלית
מד מפלס ומחוברת למערכת הבקרה

מבחני שאיבה

LDDWJ מתכננת ומבצעת מבחני שאיבה לבדיקת מוליכות האקוויפר

ולבחינת חלופות להתאמת מערכת השפלת מי התהום לפרויקט.

X17A7984.JPG

בארות שאיבה

X17A6748.JPG

בארות החדרה

X17A7832.JPG

מבחני שאיבה

IMG-20190716-WA0009.jpg

סיכות שאיבה

X17A6891.JPG

מנהור

X17A6704.JPG

ניטור ובקרה

פיאזומטר

פיאזומטרים

IMG-20200225-WA0003.jpg

בארות הפקה

השפלת מי תהום

שליטה במפלס מי התהום לצורך ביצוע עבודות בתת הקרקע

bottom of page