top of page

השפלת מי תהום

שליטה במפלס מי תהום באזור החפירה על ידי שאיבה לשם ביצוע עבודות בתת הקרקע.

 

ביצוע עבודות מתחת למפלס מי התהום מצריך הנמכה או “השפלה” מקומית של מי התהום באזור החפירה.

השפלת מי התהום מאפשרת חפירה יבשה, יציבה ובטוחה.

השפלת מי תהום כפופה לקבלת רשיון קדיחה מרשות המים.

שיטות נפוצות להשפלת מי תהום

פארק בבלי 2
סיכות שאיבה well points
בארות שאיבה עמוקות.jpg
בארות שאיבה עמוקות

שיטות ויעדי סילוק מי תהום

מי התהום באקוויפר החוף הינם משאב טבעי מרכזי במשק המים הישראלי

רשות המים מעודדת החדרת מים חזרה לתת הקרקע כדי למנוע המלחת יתר וחדירת מזהמים.

telaviv_i.jpg

 סילוק למערכת הביוב, לנחל/ לים

סילוק המים למערכות הניקוז העירוניות או הזרמתם לים, מותנה באישור מרשות המים ותאגידי המים.

 

שיטת סילוק זו מלווה באגרות ובהיטלים כשיפוי על המעמסה על מערכות הביוב ועל הפגיעה במשאבי המים בישראל.

משיקולים כלכליים, עדיף להמנע מהזרמת מי התהום למערכת הניקוז אלא אם מדובר  בספיקות נמוכות ולפרק זמן קצר.

באר החדרה.jpg

בארות החדרה

החדרה בלחץ של מי התהום השאובים חזרה לאקוויפר, דרך בארות החדרה. 

 

LDDWJ מקפידה על שימוש בבארות ובנוזלי קידוח ואיטום בסטנדרטים הסביבתיים המחמירים ביותר כדי למנוע פגיעה בסביבה ובאיכות מי התהום.

 

סילוק על ידי החדרה כפוף לקבלת רשיון החדרה מרשות המים. 

קידוחי סילוק באתרי בניה מתוגמלים על החדרת המים לאקוויפר בכך שפטורים מאגרות סילוק.

bottom of page